جنبندگان زمین، ماهی‌های دریاها، و هر کوچک و بزرگی در زمین خدا و آسمان او برای معلم خوبی‌ها استغفار می‌نمایند.

 

امام صادق (ع)