×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

معارف

قرآن و حديث

× آشنايي با مباني دين مبين اسلام با استفاده از قرآن وحديث ************************************ center language=java src=http://tiptap.ir/up/gheybat/3//centerdiv style=display:noneh1a href=http://www.tiptap.irابزار مذهبی وبلاگ/a/h1/div language=java src=http://tiptap.ir/up/gheybat/d/ *********************************** از زمان غیبت امام زمان(عج) تاکنون 1141سال شمسی5 ماه 2 روز 8 ساعت 57 دقیقه 00 ثانیه گذشته است و زمان 36017686620.051 همچنان در گذر است آیا هنوز زمان آن نرسیده که خودمان را برای ظهور او آماده کنیم؟ اللهم عجل لولیک الفرج ************************************** !-- www.tiptap.ir --- =text/java src=http://tiptap.ir/tools/shamsi-date/d.php?t=150px&sz=14px&c=333333&colort=333333&bg=ffffff/div style=display:noneh1a href=http://www.tiptap.irکد تاریخ شمسی/a/h1/div !-- www.tiptap.ir --- div style=background-color:black; margin-right:10px ; vertical-align:top;width:120px; height:120px; color:white ;div align=centerstyle=border-top-style:solid;width:120px ; border-top-width:3px; border-top-color:red ; margin-bottom:0px ; background-color:black;font:tahoma;font-size:16pxa href=http://www.iribnews.ir/vod/vc_flv.aspx?hotitem=2987 img src=http://medianews.iribnews.ir/vod/thumb/201515240215_menna - segment1(00_00_00.000-00_00_19.965).flv.jpg width=110 height=70 /a حادثه مرگبار در منا /div /div
×

آدرس وبلاگ من

mhkh1972.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/001972

لیست دوستان

???? 1176 ???? ?????? ??? ?? ???????

������ ������ ���������� ������ی��

���� ������ ������ ������

�� ������ ���� ������� ����� ��������� ���������� ������ی��

������ ��������������� ���������� ���� �������������� ������������ ������������ ����� ��������� ������������ ������ ��� ������ ������� ۖ �������������� ������������� �����ٰ ������������ ۖ ����� ��������� ������������ ������ ���������������� ���� ����������� ���� ������ �������������� ���� �������������� ���� ��������� �������������� ���� �������������� ���� ����� �������������� ���� ����� �������������� ���� ������������ ���� ��� �������� �������������� ���� ������������� ������ ������ ����������� ���� ���������� ���� ��������� ��������� ���� ���������� �����ٰ ��������� ���������� ۖ ����� ���������� ��������������� ���������� ��� ��������� ���� ������������ ۚ ��������� ����� ������� �������� ������� �������������� ����������� �����������
����ٔ ���-�ی�ٔ ۳۱

� �� ���� �� �ی��� Ȑ� �یϐ�� ��� �� (�� �� ������ی) ��� ����� � �ǘ����ی ����� � �ی����ی ��� �� �Ԙ�� ������� �� ��� �� ���� �� �� �ی���� � ��ی� ����ی ��� �� �� �ی�� ��ی� (���) ������� � �ی����ی��� �� �� ���ی ��������� ی� �������� ی� ����� ��������� ی� �������� ی� ����� ��������� ی� ���������� ی� ����� ���������� ی� ����� ���������� ی� ���� (��ی�) ��� ی� ��ی������ ی� ���ʘ���� ��� �� (�� ��) �ی��ی���� ی� ��Ϙ��ی �� �� ������ی ���� ���� ���� �������� �Ԙ�� ���� � ����ی ��� �� (�� ������ی �� ��ی�) ����� �� ��� �� �ی����� ����� �ی������ ����� ���� �ی ������ ��ی (�� ��� � ��) �� �ѐ�� ��� ���� ��ی� ��ی� �� ��ʐ�� ��ی�.

�������� ��� ������������ ����� ����������� ��������� ��������������� ���������ٰ ۖ ���������� ���������� �������� ���������� ���������� ������� ����������� ۚ �������� ������� ������� ���������� �������� ��������� ������ ��������� ��������������� ����������

����ٔ �����-�ی�ٔ 33


� �� �������ی��� ���� �ی�ی� � ����� ��Ґ�� ����ی� ��ی� �ی����ی ��� �� �Ԙ�� ��ی� � ���� �с� ���ی� � Ҙ�� ���ی� � ��� � ���������� �� ����� ��ی� ��� ��� �ی������ ���ϐی �� �� ��� ������ (�ی����) ����ی� � ��� �� �ǘ � �ǘی�� ������

��� �������� ���������� ���� ������������� ����������� ��������� �������������� ��������� ����������� ���� ��������������� ۚ ��ٰ���� �������ٰ ���� ���������� ����� ���������� ۗ �������

������� �������� ��������
 
�ی �ی���� �� ���� � ������� � �� ���� ������ Ȑ� ������ی ��� �� �� ��� ����� �ی��� �ی� ���ی ���

������ ���� � ���� ���� ���� �ی��� (�� ���ی��) ���ی��� ��� � ��� ������� ������ ���

����ٔ �����-�ی�ٔ 59

���ی� �ی�

�ی�� ����� �� ����� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ���: ی�ی ���� " ��� " � �ی�� ���� " ����� ". �� ���� ��� �ی� �ی �� ����� �� ���� ��� �ی� 31 �ی ����. ��� �ی� ��� �� �� �ی� ����� ��ی�� ��� ����� ���ی ���� �� ����� ��� � �� ͘� ����� �ی� �ی� �ی ����. ���ی� �ی�� �� �� ���� ���� �ی ��ی�
� �ی ����ی �� �ی��� ����ی�! �� ���� �ی���� ���� ���ی� �� ��� ���� ���� �� �� ���ی�. � �� ��� ���� ���� ��ی�. �ی� ���ی ��� ���� ���. ���� �� ��� �ی�ی�. ǐ� ��ی �� �� ���� �ی���ی� ���� ���ی� �� �� ��� ����� ���� ���. ǐ� ���� �� ��� ���یϡ ��Ґ��ی� �� �ǘی�� �� ��� ���ی ���. ��� ����� ����� �ی ��ی� ������. �ǘی �ی�� �� �� ���� ���ی �� ��� Ә�� �ی�� � ���ی �� ���� ���ی� (���� �����) ���� ��ی�. ��� ��� �� �Ԙ�� �ی ��ی� � ��� �� ���� �ی ���ی� �� ���. �� ����� ���� Ȑ� �یϐ�� ��� ����� � ������ ��� ����. �ی� ���ی ��� �ǘی�� �� ���. ��� ����� �ی ��ی� �� ���. �� ���� ����� Ȑ� �یϐ�� ��ی� ��� ����� � ������ی ��ی� ��� ���� � �ی�� ��ی� �Ԙ�� ���� �� ��� �ی�� ��ʡ �с����ی ��ی� �� ��ی����� ����ϡ �ی�� ��ی� �Ԙ�� ���� �� ���ی ������ ی� ����� ی� ��� ������ ی� ����� ی� ��� ������ ی� ������� ی� ����� ��ϐ�� ی� �������ϐ�� ی� ���� ی� ������ ������� ی� ����� ��ی�ی �� ���� �� �� �����ϡ ی� ��Ϙ��ی �� �� ��� ���� �� �ی���� (ی� �� ������ی �� ���� ����� �ی����) � ��ی �� ��ی� ����� �� �ی����ی ���ی��� ������ ���. �ی ���� ������ ��ی �� ��ی ������ ���� ��یϡ ���� �� ��ʐ�� ��ی�. ���� ������� 27-31
���� �ی� ��� � ��� �ی��� �� ����ی� ���ی� ����� � ���� ����� �� ���� ��ی ���� ����. �� �ی� ��� �����ی ����ی � �����ی �� ���ی Ә��� �ی�� �� �ی� ����� ������� �ی ����. Ӂ� �� �ی� �ی�� ����� �� ����� �� � ��� ��� �� ������ �� ی��ی�� �� ���� ��� ���� ���

�� ������ �� ��� � �� �� ��ی� �� ��� ����ی � ��� ���ی ������ ���
 ������ ���� ��� ی� �� ��ی� �ǘ���� ���� � ���� ��� �� �� �ی���� ȁ���
 ���� ��ی� ���� ����� ����� � ���ی� � �ی�� ��� �� �� �ی���� �Ԙ�� ������ � �� ��� ���ی� � ��� ���� ����� ���ی�ی��
�� ������� ���ی ���� ���� �� И� ��� �� ی�ی �� ���� �� �� ی��ی� �ی���� ��� �� ��� ����� �ی�� ��� ��� � ���� �� ���� ����� ��� � �ی��ی �� ���� �� �� ی��ی� �ی���� ��� �������� ���� И� ��� � ������ ���� �� ���ی �� ���� �� ��� ���ی ���ی� �ی ���
����� ��� �� ����ی �� ����ی� � ��� ����

�� ی��� ���� ����� ��������ی ��� �� ��� ������� ������ ����� ��ϡ � ����� ���ی� ���� � ���� �����ی �� ��ی����. ���ی ��� ����� ��� �� ����� �ی���� � �� �ی� �� �� ���� ������ ȍ��� �� ��� ��ی� ���ʡ �� ���� �ی��� �ی����
�� �� ���� ��� ���ʡ ȍ��� �� ���ی ���� ��� � ���� �� ��ی� �ی����� � �� ���� ��� �� ���� ������ی ȍ��� ��� �ی����. ��� ���� ���� ���� ��� �� �� ȍ��� �ی��ی�� � ȍ��� �ی���ی�� �� ���� ���ی ��ی� ���� �� ���� �ی��� ���� � ���� ������ ��� ���� ���� ���� �ی���� � ��� � �� �ی���Ϻ ��ی ���� ����� �ی������ی �ی����
�� ��� �� �� ���� �� ����� � ����ی�� ���� ��Ӑ�� �ی��ی ������ی �ی���� � ��ی�� �� ���ی� �ی����. ������� �� �� ���ی��� ���ی� ���� ���� ���� � �� �ی ���� �ی����� ��� ���� �� ����ی� ���� ����� �ی������ی ���
�����ی� �� ���� �� ����� ��������. Ӂ� �� �ی���ی� �� �������� �� �� �� ��� �� �� �� �ی�����ϡ �����
���� ���� ��� �����ی� �����ی �� �ی�ی���� �� ���ǡ ��ی ������ �ی�� � ���� ���ی �����یی �ی��� �� ��Ӑ�� �����
������� �� �ی��ی�ی���ی ��یޡ ���� �� ���ی� ��� ������ ��� ��
�ی� �� ����ی� �� ��� ��ی ���ی� �ǘ����ی �� ��ی���� � �� � �ی�� ��� �� ��ی�������. � �� ���� ���ی �� �������� ���. �� ��� �� �� ����� ��� �� �����ی �� ���� ��ی�� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� ���ی �� �� �� Ȑی��. �� �� ���ی �ی�� ���� ���� �� ���� ����� ���� ���� � �� �� ���� ���� ��� � ���� ���� ��ǡ ��� ی΍�� ���. ���ی ��� ی΍�� ��� �� �� �� �ی���ی� ������ � �� ����ی �� �� ��� ����� �� �� ���ی� ���� � �� �� ������ �� �� ��� ���ϡ �ی���� �ی����یϡ ��� �����ی �����
�� ��ی�� �� �� �� ���ی �����. �ݘ�� �ی���ی ��� ������ ���ی �� �� ��ی �� ����� ����� ���ϡ �� �� Ș�� ��� ��� �ݘ�� �ی���ی ��� ��� ��� � ���� �� �� ��� ���� ����� ���� �������� ��� ���� � ������ � ��������� �� �ی� �� ���� ����� �ǘ ����
�ی� ������ �� ������ی �� �э��� ����. ��ی� �ی���� �� �� ݘ� ��ی���� �� ������ی �ی������ ��ی��ی ��ی� ��� � �ѐ��� ����� ���� � �� ����ҡ ��� ی�ی� ��� ������� � �ѐ����ی ����� �ی����� � �ی� ��ی� �����ی ���ی ���� ��� �� �ی ����� ����
�����
irannaz.com
 http://www.enekas.info/?p=65813
http://khabarfarsi.com/n/5046519


  �� ��� ��ی ���ی � �ی�ی ���� �� 

���� �ی�����ی ���ی� ����� | www.Persian-Star.org

�ی�ی �� ��ی ��� �� ی� ��� ����ی

��� ���� �� �� ���ی� � �� ���� � ���� ���ی ��� ��ی� �� ���  ���ی�� �����  ��ی�

���� �ی�����ی ���ی� ����� | www.Persian-Star.org���� �ی�����ی ���ی� ����� | www.Persian-Star.org

����ϐ��� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ����� � ���ی� ���  �� ���� �� ���ی� ����

���ϐ��� ���� �� �� �� ����

����� ����� � ���ی� ��ϐی ������� ��  �� ���� ������� ���ی� ����

�� ��� � ���  ���  ���  �����ی�  �� �� �ی ��� � ���� ��

�� ����� �� �������� �����

   � �ی� �� ��� � ��� ��� �ی����� �� �� ��� ���ی� ���� ��ی� ی� �� ������ی�

������� �� �� �����ی ������� �ی ���  ��� �� �� ��ϐ�� ��ی��� �� �� �� �������

� ���ی� ���ی �� �� �ی� �� ��� � ��� �ی ����� ��� ���� 

��ی� �� ��� ������ی�

 ��� ���ی ��� ����

����� ��� ����ی

جمعه 25 مرداد 1392 - 11:05:47 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://mhkh1972.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 19 آبان 1392   3:37:47 PM

در احوال عبادت کنندگان

امام حسین (ع): عده‌ای‌ از روی‌ طمع‌ عبادت‌ خدا می کنند، این‌ عبادت‌ سوداگران‌ است‌، و جمعی‌ از ترس‌ بندگیی خدا می‌کنند، این‌ عبادت‌ بردگان‌ است‌ و برخى‌ به‌ انگیزه‌ شکر خدا را عبادت‌ می کنند، این‌ عبادت‌ آزادمردان‌ و بهترین‌ عبادتهاست.‌

http://mhkh1972.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 19 آبان 1392   1:00:41 PM

 

اصلا حسین جنس غمش فرق میکند

راه دلست، پیچ و خمش فرق میکند

اینجا گدا همیشه طلبکار می شود

اینجا که آمدی ،کرمش فرق میکند

حاجت رواست هرکه دعا تحت قبه کرد

ارباب باوفا حرمش فرق میکند

با پای نیزه روی زمین راه میرود

خورشیدکاروان،قدمش فرق میکند...

التماس دعا

http://parisamotahari.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 31 مرداد 1392   3:38:50 PM


  صد بار بدی كردی و دیدی ثمرش را 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نیكی چه بدی كرد كه یك بار نكردی

http://mhkh1972.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 27 مرداد 1392   8:39:05 AM

حضرت امام علیٌّ ( علیه السّلام ) می فرمایند : بنده طالب شهوت .... اسیری است که از اسارت رهایی نخواهید یافت.


3422fb2b8634f85572706ea31cf18cc2-430
مكه مكرمه ***خانه كعبه از بالا *** چه حسي داري *** ميخواي امسال مشرف بشي *** براي ما هم دعا كن

http://mhkh1972.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 27 مرداد 1392   8:37:30 AM

امام هادی عليه السلام فرمودند


خداوند دنیا را سراى‌ امتحان‌ و آزمایش‌ ساخته‌ و آخرت‌ را سراى‌ رسیدگى‌ قرار داده‌ است‌ ، و بلاى‌ دنیا را وسیله‌ ثواب‌ آخرت‌ ، و ثواب‌ آخرت‌ را عوض‌ بلاى‌ دنیا قرار داده‌ است‌.
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۲)


10157764-b.jpg

http://mhkh1972.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 27 مرداد 1392   8:33:59 AM

10137837-b.jpg

آخرین مطالب


پیام 1234دعا


پیام 1233دعای روز های ماه مبارک رمضان


پیام 1232روز مبعث چه روزی است؟


پیام 1231 سال روز شهادت مولا و آقا باب الحوائج امام کاظم علیه السلام


پیام 1230 فضایل امیرمومنان حضرت علی علیه السلام در قرآن - گفتگوی معاویه با ابن عباس


پیام 1229 واقعه غدیر خم و اهمیت آن


پیام 1228 زندگی پر بار حضرت امام جعفر صادق عليه السلام


پیام 1227 چهل حدیث از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها


پیام 1226ویژگی های شب قدر در قرآن


پیام 1225 شمه ای از فضایل حضرت امام حسن علیه السلام


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

441406 بازدید

129 بازدید امروز

766 بازدید دیروز

1498 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2023 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by Gohardasht.com | MainSystem